Regulamin

1. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin definiuje zasady i warunki korzystania z internetowego Serwisu ogłoszeniowego, znajdującego się pod adresem www.wykonamprezentacje.pl.
 2. Wykonamprezentacje.pl to internetowy portal ogłoszeniowy, który oferuje możliwość publikacji ogłoszeń osób i firm, które świadczą usługi tworzenia prezentacji multimedialnych.
 3. Głównym celem Serwisu jest ułatwienie kontaktu pomiędzy Użytkownikami oferującymi i szukającymi usług tworzenia prezentacji multimedialnych.

2. Definicje

 • Serwis - internetowy portal ogłoszeniowy znajdujący się pod adresem www.wykonamprezentacje.pl
 • Administrator - administrator Serwisu
 • Użytkownik - osoba korzystająca z dowolnej funkcjonalności Serwisu
 • Ogłoszenie - sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie publikowanie na ramach Serwisu
 • Ogłoszeniodawca - Użytkownik dodający swoje ogłoszenie do bazy Serwisu
 • Zapytanie - wiadomość przesłana od Użytkownika do Ogłoszeniodawcy w nawiązaniu do opublikowanego Ogłoszenia
 • Regulamin – niniejszy regulamin

3. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników oraz nie odpowiada za prawdziwość podawanych przez nich danych.
 3. Administrator nie weryfikuje wiarygodności ofert i treści prezentowanych w opublikowanych Ogłoszeniach.
 4. Administrator nie pośredniczy oraz nie ingeruje w kontakt i umowy zawierane pomiędzy Użytkownikami, nie jest również stroną w zawieranych transakcjach.
 5. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.
 6. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania podejmowane podczas korzystania z Serwisu.
 7. Administrator nie bierze udziału i nie rozstrzyga sporów powstałych pomiędzy Użytkownikami.
 8. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny, w szczególności, jeżeli narusza ono jakikolwiek punkt Regulaminu lub przepisy prawa.
 9. Administrator ma prawo do cyklicznego usuwania starszych i powtarzające się Ogłoszeń bez informowania o tym ich autorów.

4. Publikacja ogłoszeń

 1. Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość publikacji Ogłoszeń darmowych, nie ingerując w ich treść.
 2. Treść każdego Ogłoszenia powinna być własnością Użytkownika oraz musi być sporządzona w języku polskim, zgodna z prawdą i zrozumiała dla wszystkich Użytkowników.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Ogłoszenia bez podania przyczyny.
 4. Treść Ogłoszenia nie może zawierać odnośników do serwisów internetowych, które nie są związane z tematyką ogłoszenia.
 5. Dodanie Ogłoszenia do bazy Serwisu następuje po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza dodawania ogłoszenia oraz zaakceptowaniu go przez Administratora.

5. Przesyłanie zapytań

 1. Na stronie każdego opublikowanego Ogłoszenia, serwis udostępnia formularz kontaktowy, który umożliwia wysłanie Zapytań bezpośrednio do autora Ogłoszenia.
 2. Formularze kontaktowe są dostępne dla wszystkich Użytkowników Serwisu.
 3. Zapytania od Użytkowników w niezmienionej formie są przekazywane bezpośrednio na adres e-mail podany przez Ogłoszeniodawcę podczas dodawania Ogłoszenia.
 4. Serwis nie pośredniczy oraz nie ingeruje w komunikację Użytkowników po przekazaniu Zapytania.

6. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasad opisanych w Regulaminie oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ogłoszeniodawca może usunąć swoje Ogłoszenie poprzez wysłanie wiadomości zawierającej numer ID Ogłoszenia na adres: kontakt@wykonamprezentacje.pl

7. Działania zabronione

 1. Wszelkie działania naruszające dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje lub szeroko pojęty interes Serwisu i Administratora są zabronione.
 2. Wykorzystywanie formularzy kontaktowych do rozsyłania niechcianych wiadomości (spamu) jest zabronione.

8. Pomoc i reklamacje

 1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby udostępniać usługi najwyższej jakości.
 2. Wszelkie reklamacje, pytania i sugestie dotyczące funkcjonowania Serwisu można złożyć wysyłając wiadomość na adres: kontakt@wykonamprezentacje.pl

9. Zasady odpowiedzialności

 1. Treść Ogłoszeń i przesyłanych Zapytań stanowi własność ich autorów, serwis nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania Użytkowników.

10. Postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenia opublikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu bez informowania o tym Użytkowników.

Data aktualizacji: 23.12.2021 r.